Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato Pirkėjo ir „Elektromobiliukas“ (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

4. Pirkėjo pareigos 

4.1. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.2. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas pradeda vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

4.3. Pirkėjas sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis taip pat ir kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo pareigos 

6.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7. Informacijos siuntimas 

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroniniu pašto adresu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

8. Asmens duomenys

8.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia apmokėjimo skiltyje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

8.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@elektromobiliukas.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.

8.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

8.4. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje „Elektromobiliukas“ (www.elektromobiliukas.lt), teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės apmokėjimo skiltyje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui.

8.5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

8.6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

8.7. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.